Blogi

Elinkeinoverotuksen uudistamista selvittäneen työryhmän muistio

4.7.2013

Valtiovarainministeriön elinkeinoverotuksen asiantuntijatyöryhmä on julkaissut muistion elinkeinoverotuksen uudistamisesta kilpailukyvyn ja veropohjan turvaamiseksi (Valtiovarainministeriön julkaisuja 16/2013).

Seuraavassa työryhmän esittämiä kannanottoja:

Konserniverotus

Työryhmä esittää, että valmistelua jatkettaisiin konsernin yhteisverotusmallin pohjalta. Ko. mallissa konsernia verotettaisiin yhtenä taloudellisena kokonaisuutena. Mallissa säilytettäisiin kuitenkin konserniin kuuluvien yritysten erillinen tuloksenlaskenta verotusta varten. Mallilla pyrittäisiin lieventämään nykyiseen järjestelmään liittyviä varojen siirroista johtuvia yhtiöoikeudellisia ongelmia. Konsernin yhteisverotusmalliin hakeutuminen olisi vapaaehtoista ja siinä tulisi pysyä vähintään 3-5 vuotta.

Tulolähdejako

Työryhmä on selvittänyt tulolähdejaon poistamisen mahdollisuutta erityisesti osakeyhtiön
näkökulmasta. Työryhmä katsoo, että osakeyhtiöiden kaikkea tulonhankkimistoimintaa tulisi verottaa yhtenä kokonaisuutena yhtenäisin perustein elinkeinoverolain mukaan. Uudistus edellyttäisi laaja-alaista lainvalmistelua. Lisäksi siirtymäsääntely tulisi arvioida erikseen.

Yhteisön verotuksellinen kotipaikka

Työryhmä ehdottaa Suomen verotusvallan laajentamista siten, että yhteisö olisi Suomessa yleisesti verovelvollinen myös sillä perusteella, että sillä on Suomessa tosiasiallinen johtopaikka. Tosiasiallisen johtopaikan lisääminen yhteisön verotuksellisen asuinvaltion perusteeksi Suomessa olisi perusteltua, koska vastaava sääntely on kansainvälisesti yleinen. Tällainen sääntely on esim. Isossa-Britanniassa, Saksassa, Alankomaissa, Norjassa ja Tanskassa.

Elinkeinoverotuksen asiantuntijatyöryhmän muistio osoitteessa: http://www.vm.fi/vm/fi/04_julkaisut_ja_asiakirjat/01_julkaisut/075_verotus/20130620Elinke/Elinkeinoverotus.pdf.