Blogi

Palkka ja työkorvaus verotuksessa

19.10.2014

Verohallinto on 10.10.2014 julkaissut ohjeen ”Palkka ja työkorvaus verotuksessa”. Ohjeessa käsitellään palkan ja työkorvauksen välistä rajanvetoa. Ohjeella on tarkoitus helpottaa pienten ja aloittavien yritysten toimintaa siten, että yksittäisistä toimeksiannoista maksettavia suorituksia voitaisiin pitää yhä useammin työkorvauksena.

Palkan ja työkorvauksen rajanvedossa ero roolien välillä on usein hyvin pieni. Verohallinto on listannut tunnusmerkkejä, joiden perusteella rajanvetoa tehdään. Muodolliset tunnusmerkit liittyvät erilaisiin yrittäjänä toimimiseen liittyvien velvoitteiden täyttämiseen. Tosiasialliset tunnusmerkit liittyvät maksajan ja saajan välisen sopimussuhteen mukaisten velvoitteiden sisältöön sekä todellisiin työskentelyolosuhteisiin ja ehtoihin.

Muodollisia tunnusmerkkejä ovat muun muassa:
• toiminimellä tai yhtiömuodossa toimiminen
• pakollisten sosiaalivakuutusten ottaminen
• ennakkoperintärekisteriin kuuluminen
• muihin rekistereihin kuuluminen
• lakisääteisten ilmoitusten tekeminen
• toimilupa.

Tosiasiallisia olosuhteita osoittavia tunnusmerkkejä ovat muun muassa:
• työsopimuksen tai toimeksiantosopimuksen sisältö
• työn suorittamisen henkilökohtaisuus tai itsenäisyys
• työskentely toisen tai omaan lukuun
• työn johto- ja valvontaoikeus
• työvälineet, tarvikkeet ja materiaalit
• työskentelyn ajankohta
• työskentelypaikka
• vastikkeen määräytyminen
• työn suorittamisesta aiheutuneiden kustannusten korvaaminen
• vastuut, takuut ja vakuutukset
• irtisanomisen ehdot
• toimeksiantojen rajoittaminen, kilpailukielto ja salassapito.

Mikäli kysymyksessä on palkka, niin työnantaja on velvollinen järjestämään työntekijälle pakollisen vakuutusturvan ja saajalle tulo on aina ansiotuloa. Mikäli kysymyksessä on työkorvaus, niin toimeksisaaja on velvollinen huolehtimaan itselleen pakolliset sosiaalivakuutukset. Työkorvaus voi olla työn suorittajan elinkeinotoiminnan tuloa tai muuta ansiotuloa taikka hänen omistamansa yhtiön tuloa.

Lähde: http://www.vero.fi/fi-FI/Syventavat_veroohjeet/Kansainvaliset_tilanteet/Palkka_ja_tyokorvaus_verotuksessa%2834425%29#4%20Toimeksiantosuhteen%20muodolliset%20tunnusmerkit_