Blogi

Rakentamiseen liittyvä tiedonantovelvollisuus

4.7.2013

Verohallinto on julkaissut ohjeen (1.7.2013, dnro: A73/200/2013) rakentamiseen liittyvästä uudesta tiedonantovelvollisuudesta.

Tiedonantovelvollisuus kohdistuu rakennustyömaalla tapahtuvaan rakentamiseen, korjauksiin ja kunnossapitoon liittyvään toimintaan sekä tällaista toimintaa harjoittaviin yrityksiin ja työntekijöihin. Uusien lakien perusteella tilaajalla on velvollisuus ilmoittaa tietoja Verohallinnolle rakentamiseen liittyvistä urakoista ja urakoitsijoista sekä yhteisen rakennustyömaan päätoteuttajalla velvollisuus ilmoittaa tietoja rakennustyömaalla työskentelevistä henkilöistä.

Milloin ja miten tietoja annetaan

Tietoja annetaan, jos sopimuksen vastikkeen arvo ilman arvonlisäveroa on yli 15.000 euroa. Tiedot on annettava 1.7.2014 jälkeen tapahtuneesta työntekijän työskentelystä ja sen jälkeen tehdyistä työtehtävistä sekä maksetuista urakkasuorituksista. Tiedot annetaan kuukausittain. Tiedot voidaan toimittaa Verohallinnolle vain sähköisesti. Jos tiedonantovelvollinen ei täytä tiedonantovelvollisuuttaan tai toimittaa tiedot esim. paperilla, hänelle voidaan määrätä enintään 15.000 euron laiminlyöntimaksu.

Ketä ilmoitusvelvollisuus koskee

Tilaajana voi toimia rakennuttaja, pääurakoitsija, sivu-urakoitsija tai aliurakoitsija. Rakennustyön tilaaja on pää-, sivu- tai aliurakoitsijan sopimuskumppani, joka tilaa tältä rakennusurakan. Rakennuttajan tiedonanto-velvollisuus koskee niitä urakoita, joista hän on tehnyt sopimuksen. Alihankintaketjussa kukin tilaaja on omalta osaltaan tiedonantovelvollinen aliurakoitsijoistaan. Myös luonnolliset henkilöt ovat rakennuttajina ilmoitusvelvollisia, jos rakentaminen edellyttää rakennuslupaa. Luonnollisen henkilön on esitettävä loppukatselmuksessa rakennusvalvontaviranomaiselle Verohallinnon antama todistus siitä, että hän on täyttänyt tiedonantovelvollisuutensa.

Tilaajan antamia tietoja
– urakkasopimusta koskevaa tietoa (esim. sopimuspuolet, kokonaissumma, kesto)
– urakkasopimukseen liittyvää tapahtumatietoa (esim. laskutettu määrä ilmoitusjaksolta)
– tilaaja ilmoittaa keneltä on tilannut rakentamispalvelua.

Päätoteuttajan antamia tietoja
– kaikista yhteisellä rakennustyömaalla työskentelevistä henkilöistä annetaan tiedot  (kukin yritys ilmoittaa omat työntekijänsä työmaan päätoteuttajalle)
– tiedot annetaan myös itsenäisistä ammatinharjoittajista
– tiedot annetaan myös vuokratyöntekijöistä.

Lisätietoja: https://www.vero.fi/fi-FI/Syventavat_veroohjeet/Elinkeinoverotus/Rakentamiseen_liittyva_tiedonantovelvoll%2827845%29