Blogi

Yhteisöjen tulolähdejako poistuu

17.1.2020

Yhteisöjen tulolähdejaon poistoa koskeva laki tuli voimaan 1.1.2020. Lakia sovelletaan ensimmäisen kerran verovuodelta 2020 toimitettavassa verotuksessa.

Yhteisöjen tuloverotus jaettiin aikaisemmin kolmeen tulolähteeseen: elinkeinotoiminnan-, maatalouden- ja henkilökohtaiseen tulolähteeseen. Kuhunkin tulolähteeseen sovellettiin eri verolainsäädäntöä: elinkeinoverolakia (EVL), tuloverolakia (TVL) ja maatilatalouden tuloverolakia (MVL). Eri tulolähteiden tuloja ei voinut yhdistää, eikä toisen tulolähteen tappiota saanut vähentää toisen voitosta.

Lainmuutoksen myötä tulolähdejako poistuu ja yhteisön kaikki tulot kuuluvat elinkeinotoiminnan tulolähteeseen ja niitä verotetaan elinkeinoverolain (EVL) mukaan.  Poikkeuksena maatalouden tulolähde, johon lakia ei sovelleta. Tämän lisäksi soveltamisalan ulkopuolelle jäävät asunto-osakeyhtiöt, keskinäiset kiinteistöosakeyhtiöt, avoimet yhtiöt, kommandiittiyhtiöt sekä liikkeen- ja ammatinharjoittajat (toiminimet).

Omaisuus, jota ei käytetä yhtiön varsinaisessa liiketoiminnassa, ja joka aikaisemmin kuului henkilökohtaiseen tulolähteeseen (TVL), kuuluu nyt elinkeinotoiminnan tulolähteeseen lisättyyn uuteen omaisuuslajiin, ”muu omaisuus”. Uuteen omaisuuslajiin kuuluu vastaisuudessa myös muu sellainen omaisuus, joka ei kuulu mihinkään muuhun elinkeinotulolähteen sisältämään omaisuuslajiin.

Koska muuhun omaisuuteen kuuluvat tulot ja menot kuuluvat vastaisuudessa elinkeinotoiminnan tulolähteeseen, uuden omaisuuslajin menot ja menetykset voidaan vähentää kaikista elinkeinotulolähteen tuloista. Käytännössä tämä tarkoittaa, että esimerkiksi muuhun omaisuuteen kuuluvan asuinhuoneiston vuokraustoiminnasta saatu voitto voidaan uuden lain mukaan käyttää pienentämään varsinaisen liiketoiminnan mahdollista tappiota.

Henkilökohtaisen tulolähteen poistumisen myötä tulolähteen vahvistetut, mutta vielä käyttämättömät tappiot verovuosilta 2010 – 2019, siirtyvät elinkeinotulolähteessä vähennettäviksi. Tappioiden käyttöaika on tappion syntymisvuotta seuraavat 10 vuotta. Ensimmäisen kerran tappiot on mahdollista käyttää verovuonna 2020.

Tulonlähdejaon poisto mahdollistaa myös sellaisen yhteisön, jonka elinkeinotoiminta on jo päättynyt, mutta joka edelleen harjoittaa henkilökohtaiseen tulolähteeseen kuuluvaa toimintaa (esim. vuokraus- tai sijoitustoiminta), vähentämään elinkeinotoiminnan tappiot nykyisen toiminnan tuotoista.

Katariina Birkman, Aldia Oy